Với G-Dragon làm đại sứ, OPPO F3 | F3 Plus có gì đặc biệt?: https://cellphones.com.vn/sforum/schannel-voi-g-dragon-lam-dai-su-oppo-f3-f3-plus-co-gi-dac-biet/