Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baseapp.eyeem&hl=vi
Link iOS: https://itunes.apple.com/us/app/eyeem-best-photography-community/id445638931?mt=8
Xem thêm:
– Sforum – Ứng dụng quản lý công việc với Samsung Focus: https://www.youtube.com/watch?v=yrE5MRSkydc
– Sforum – Google Backup and Sync ứng dụng sao lưu của Google drive cho máy tính: https://www.youtube.com/watch?v=1vUwykTCv5U